Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1292 TCT/DNK
V/v Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 293/CT-TTHT ngày 19/3/2004 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty TNHH chế biến thực phẩm Việt Trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xét miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục II và Điểm 1 Mục III Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/201/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Việc quy định cơ sở SXKD phải có công văn đề nghị miễn, giảm thuế từ đầu năm nhằm Mục đích xác định số thuế TNDN được tạm miễn, giảm để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Việc xác định chính thức số thuế TNDN được miễn, giảm được thực hiện sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế TNDN.

Trường hợp Công ty TNHH chế biến thực phẩm Việt Trung trong năm 2003 không có công văn đề nghị miễn, giảm thuế TNDN thì Công ty không được tạm miễn, giảm trong năm. Đến cuối năm hoặc sang năm 2004 cơ sở SXKD mới đề nghị được xét miễn, giảm thuế thì vẫn được xét miễn, giảm thuế TNDN của năm 2003.

2. Về ưu đãi đầu tư mở rộng sản xuất:

Trường hợp năm 2004 Công ty có dự án đầu tư mở rộng sản xuất thì được miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Trường hợp Công ty Việt Trung nếu đủ Điều kiện được miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập thì năm 2003 là năm đầu tiên được miễn thuế TNDN. Năm 2004 Công ty có thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất và thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế theo quy định tại Điểm 2 nêu trên thì từ năm 2004, trong cùng một thời gian Công ty được hưởng ưu đãi thuế theo hai trường hợp khác nhau (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) thì theo quy định, Công ty được lựa chọn một trong hai trường hợp có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết và chỉ được miễn, giảm thuế TNDN theo trường hợp mà Công ty đã lựa chọn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến