Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1288/CP-QHQT
V/v dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo Quảng Bình tạo việc làm và tăng thu nhập”

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam,

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5539 BKH/KTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo Quảng Bình tạo việc làm và tăng thu nhập”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp nhận dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo Quảng Bình tạo việc làm và tăng thu nhập”, với tổng kinh phí là 1.092.265 EURO (trong đó có 01 xe ô tô Nissan Patrol GL hai cầu, 7 chỗ ngồi để phục vụ cho các hoạt động của dự án) do các tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Inter-Church Organization for Development Cooperation (ICCO - Hà Lan) và Liên minh Châu Âu (EU) đồng tài trợ. Vốn đối ứng cho dự án được bố trí trong ngân sách hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cần báo cáo về tình hình thực hiện và kết quả giai đoạn I của dự án.

3. Uỷ quyền Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ký văn kiện dự án trên với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan