Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1287/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường năng lực thể chế  cho giáo dục và đào tạo sau  phổ thông (NPT)” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5269 BKH/KTĐN, ngày 28 tháng 8 năm 2003) về việc trình duyệt danh mục các dự án trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường năng lực thể chế cho giáo dục và đào tạo sau phổ thông (NPT)” do Chính phủ Hà Lan tài trợ (ghi tại phụ lục I kèm theo công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục các dự án 01, 03 và 04.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân nhắc: chuyển dự án 05 để hỗ trợ cho một dự án nhỏ khác ở vùng khó khăn, thực hiện trong lĩnh vực về y tế, quản lý nguồn nước, xây dựng năng lực địa phương; về dự án 02, không nên dành thêm cho Đại học Y Hà Nội và Y Thành phố Hồ Chí Minh mà tập trung giúp cho các Đại học Y Thái Bình, Thái Nguyên và Tây Nguyên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho các dự án đã được Chính phủ phê duyệt danh mục và hướng dẫn các Bộ, cơ quan có dự án phối hợp với đối tác Hà Lan xây dựng văn kiện dự án và trình duyệt theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan