Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1284/CP-NN
V/v điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT)dự án phát triển thuỷ lợiđồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu,Kiên giang, Vĩnh Long.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 1981/BNN-XDCB ngày 1 tháng 8 năm 2003; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5218 BKH/TĐ&GSĐT ngày 27 tháng 8 năm 2003), của Bộ Tài chính (công văn số 8785/TC-TCĐN ngày 21 tháng 8 năm 2003), của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 926/NHNN-HTQT ngày 18 tháng 8 năm 2003), của Bộ Xây dựng (công văn số 1393/BXD-XL ngày 14 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án phát triển thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long theo thời hạn và mức vốn tạm tính như đề nghị của Bộ tại công văn số 1981/BNN-XDCB ngày 1 tháng 8 năm 2003; tổng mức vốn đầu tư dự án sẽ được chuẩn xác lại ở giai đoạn phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

a) Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các tiểu dự án: Nam Măng Thít, Ô Môn - Xà No và Quản Lộ Phụng Hiệp theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung các quyết định phê duyệt của mình trước Thủ tướng Chính phủ.

b) Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh vùng dự án tính toán, rà soát lại cụ thể các nội dung và định mức chi phí đền bù hợp lý và sử dụng vốn đối ứng có hiệu quả thuộc ngân sách Trung ương và địa phương bố trí cùng số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung; đồng thời huy động tốt sự đóng góp của người dân vùng hưởng lợi để giải quyết kịp thời phần đền bù tại các địa bàn ưu tiên cho các năm 2003 và 2004.

c) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan theo quy định.

d) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc cụ thể với Ngân hàng Thế giới (WB) để xem xét, điều chỉnh những nội dung cần thiết của Dự án phát triển thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng