Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1280 TCT/PCCS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
(Địa chỉ: 1252 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 248/VKHCN ngày 16/03/2004 của Viện Khoa học và công nghệ GTVT về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Tại Điểm 2.16, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: dịch vụ khoa học và công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật; cụ thể sau đây:

- Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, thì các hợp đồng dịch vụ đính kèm công văn hỏi số 248/VKHCN ngày 16/03/2004 của Viện Khoa học và công nghệ GTVT thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện khoa học và công nghệ GTGT được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương