Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1279/CP-QHQT
V/v danh mục dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5322/BKH/KTĐN ngày 29 tháng 8 năm 2003) về danh mục dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đưa dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” vào Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Pháp (dự kiến sử dụng 21 triệu USD vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp).

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đề nghị phía Pháp tài trợ cho dự án.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó cần lưu ý những ý kiến góp ý của Bộ Tài chính tại công văn số 4585/TC-TCĐN, ngày 5/5/2003, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng