Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1278/CP-NN
V/v đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ,
- Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc Phòng, Giao thông vận tải.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (công văn số 01/TTR-NĐQN-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2003, công văn 74/NĐQN-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2003) và ý kiến thẩm tra của Bộ Công nghiệp (công văn số 3443/CV/NLDK ngày 11 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự án nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đầu tư dự án nhiệt điện Quảng Ninh với công suất 600 MW và có tính đến việc đầu tư một số công trình dùng chung cho quy mô công suất 1.200MW, đặt tại Hà Khánh II, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

Giao Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh quyết định và chịu trách nhiệm đầu tư dự án sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Công nghiệp, làm rõ phương án về nguồn vốn, cam kết của tổ chức cho vay vốn và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thống nhất và thực hiện các biện pháp để nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Luật Môi trường.

4. Giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Than Việt Nam chủ động phối hợp với Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh tiến hành đàm phán và ký kết các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán thanh cho nhà máy.

5. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc theo dõi, kiểm tra hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh theo quy định của Luật Doanh nghiệp; phối hợp với chủ đầu tư và tạo điều kiện giải quyết các vấn đề liên quan đến đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện dự án.

6. Dự án được áp dụng các cơ chế sau:

- Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;

- Giao Bộ Tài chính bảo lãnh cho Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh vay vốn thương mại của các tổ chức tín dụng nước ngoài để nhập thiết bị, vật tư mà trong nước không sản xuất được để thực hiện dự án;

- Các ngân hàng thương mại trong nước được phép cho Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh vay vượt 15% vốn tự có của từng ngân hàng đối với dự án này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng