Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1277/BXD-PC
V/v:lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hoá

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 567/SXD-HT ngày 17/4/2006 của Sở Xây dựng Thanh Hoá đề nghị hướng dẫn đấu thầu quy hoạch xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp Sở Xây dựng Thanh Hoá được giao làm chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu số 1 và khu số 2- Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá thì được tự thực hiện công việc trên khi có đủ lực lượng đáp ứng các yêu cầu về năng lực quy định tại Điều 52 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng Thanh Hoá có thể giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc có đủ Điều kiện năng lực về thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định để thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng hai đồ án trên.

Trường hợp chủ đầu tư phải thuê tư vấn thì việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng trong Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tư vấn được lựa chọn phải có đủ Điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 52 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu áp dụng.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTQH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Nguyễn Văn Liên