Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276/BXD-PC
V/v: thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Trường Đại Học Giao thông Vận tải  

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 802/QLCT ngày 23/5/2006 của Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc xin giải đáp thắc mắc về Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có nhiều đặc thù, đã được quy định trong Luật Xây dựng và được hướng dẫn tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Mặt khác, Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu quy định: "Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó". Như vậy, việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, hướng dẫn tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Riêng việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, ngoài những quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Trường Đại học Giao thông Vận tải nghiên cứu áp dụng.

 

 

Nơi nhận
:

-Như trên;
- Lưu VP, XL, VKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Liên