Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1275/VPCP-VX
V/v: Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9074/BKH-LĐVX ngày 31 tháng 12 năm 2005) về danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 bao gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy (Bộ Công an quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS (Bộ Y tế quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Về việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Về văn hóa (Bộ Văn hóa -Thông tin quản lý).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý).

2. Riêng danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2006 thực hiện quy định tại Nghị quyết số 48/2005/QH11 của Quốc hội ngày 03 tháng 11 năm 2005 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006.

3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quốc hội thông qua danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đến năm 2010 quy định tại điểm 1 công văn này.

4. Cơ quan được giao quản lý chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương liên quan tổ chức xây dựng nội dung chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, VX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy