Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1275/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án hỗ trợ  kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ  về môi trường ở Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5257/BKH-KTĐT ngày 28 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ trong lĩnh vực môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực quan trắc môi trường và quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên” do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại 12.230.500 cua - ron Đan Mạch.

2. Vốn đối ứng của dự án sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tự cân đối trong kế hoạch ngân sách tỉnh hàng năm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành đồng thời lưu ý những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan đối với các dự án nêu trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng