Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1274/CP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định tín dụng của Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Y tế,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (các công văn số: 7996/TTr -BYT ngày 5 tháng 8 năm 2003 và 8633/TTr-BYT ngày 5 tháng 9 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5671 BKH/LĐVL ngày 17 tháng 9 năm 2003) về việc gia hạn Hiệp định tín dụng của Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án “Hỗ trợ Y tế quốc gia” vay vốn WB thêm 18 tháng kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2003 để sử dụng số vốn kết dự đầu tư cho các hạng mục của Dự án phục vụ cho Chương trình phòng chống Lao quốc gia, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Về các khoản chi cho giáo dục, truyền thông và hỗ trợ chương trình, Bộ Y tế cần triệt để tiết kiệm vốn vay, tận dụng tốt kết quả của các chương trình, dự án mà Bộ đã và đang thực hiện trong công tác phòng chống lao.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục cần thiết để kịp gia hạn Hiệp định tín dụng phát triển cho Dự án nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan