Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1273/CP-QHQT
V/v kết quả rà soát pháp luật theo các hiệp định WTO

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Bộ Tư pháp
-Bộ Thương mại

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, đối chiếu các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam (công văn số 26/BTP/PLQT-WTO ngày 18 tháng 8 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn Phòng Chính Phủ và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 9 năm 203 về kết quả rà soát và chương trình xây dựng pháp luật phục vụ cho việc đàm phán gia nhập WTO. Cần chuẩn bị các đề xuất cụ thể, rõ ràng để Chính phủ xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến 2007. Đồng thời Bộ Tư pháp chuẩn bị các ý kiến đề xuất với Chính phủ về phương hướng, cách thức sửa luật, pháp lệnh và các vấn đề liên quan trước khi báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2) Bộ Tư pháp gửi gấp cho Bộ Thương mại các kết quả rà soát và bản dự thả Chương trình hành động về xây dựng pháp luật chuẩn bị cho phiên 7 (cả tiếng Việt và tiếng Anh), để Bộ Thương mại tổng hợp thành phương án chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ Thương mại soát lại một lần nữa để đảm bảo phù hợp về nội dung và hình thức giữa chương trình hành động xây dựng pháp luật và các chương trình hành động thực hiện từng hiệp định WTO (dự thảo sửa đổi chuẩn bị cho phiên 7). Nếu có ý kiến khác nhau giữa nội dung cá văn bản trên, Bộ Thương mại đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cách thức giải quyết.

3) Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 92/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2003 và 107/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ, yêu cầu Bộ Tư pháp chuẩn bị Bản thuyết minh về kết quả rà soát các văn bản pháp luật và chương trình hành động xây dựng pháp luật đọc tại phiên họp sắp tới của Ban công tác về Việt Nam gia nhập WTO, đối chiếu với 16 hiệp định của WTO, lưu ý nêu cụ thể ta còn phải xây dựng văn bản pháp luật nào, có bao nhiêu văn bản phải sửa, thời gian dự kiến sửa và sửa theo hướng nào.

4) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại tập hợp và cung cấp bản dịch tiếng Anh cho các văn bản pháp luật liên quan đã được ban hành (bản dịch sát nghĩa nhất, không nhất thiết phải có bản dịch chính thức). Cần cố gắng đáp ứng tối đa đề nghị của các thành viên WTO về cung cấp bản dịch các dự thảo văn bản pháp luật để họ tham khảo, nhưng chỉ cung cấp các dự thảo đã được biên soạn kỹ, chuẩn bị trình ra cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp để cung cấp kịp thời các bản dịch cho Ban công tác và các nước thành viên WTO.

5) Từ sau phiên 7, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu sẽ dựa trên các ý kiến bình luận của các nước. Trước mắt, chưa tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp địa phương.

6) Về các kiến nghị khác, yêu cầu Bộ Tư pháp tập hợp đưa vào báo cáo để xin ý kiến Chính phủ tại phiên họp tháng 9 tới.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan