Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1263/CP-CN
V/v thực hiện QĐ 20/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 Bộ Xây dựng.
 Bộ Tài chính.
 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1425/BXD-QLN ngày 19 tháng 8 năm 2003) về việc thực hiện chính sách đối với các cán bộ tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 hưởng ưu đãi cán bộ hoạt động lâu năm chưa có quyết định công nhận, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dung chính sách hỗ trợ theo tiêu chuẩn và mức hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp nêu tại công văn số 1425/BXD-QLN ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Bộ Xây dựng. Các địa phương căn cứ vào hồ sơ gốc, lập danh sách cụ thể và thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương Đảng trước khi thực hiện hỗ trợ.

Giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2001 theo tinh thần nói trên.

2. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tổng kết việc thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg vào quý I năm 2004./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng