Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 126/BXD-KHTK
V/v: Giới thiệu năng lực của TCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi : Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng

Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tới Venezuela hồi đầu tháng 10, Bộ đang thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hai nước trong lĩnh vực nhà ở, xây dựng, quy hoạch và vật liệu xây dựng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị gửi những tài liệu sau:

1. Bản giới thiệu tóm tắt năng lực của Tổng công ty, những dự án trọng điểm mà Tổng công ty đã và đang thực hiện.

2. Bản catalog giới thiệu về Tổng công ty bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

Đề nghị các đơn vị gửi gấp tài liệu về Vụ Kế hoạch Thống kê trước ngày 09/11/2007  để Bộ tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP; KHTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ
Bùi Đức Hưng

Chi tiết liên hệ: C.Nga Vụ Kế hoạch Thống kê (04.9761545 – Fax: 04.9742066)