Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1258/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Thoả ước mở tín dụng với AFD và cơ chế cho vay lại đối với Dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 8268 TC/TCĐN ngày 12 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt Thoả ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và cơ chế cho vay lại đối với Dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt về nguyên tắc nội dụng các Thoả ước mở tín dụng cho Dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” và giao cho Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký kết các Thoả ước này với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

- Phê duyệt cơ chế và điều kiện cho vay lại đối với Dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” mà Bộ Tài chính đã trình tại văn bản số 8268/TC/TCĐN ngày 12 tháng 8 năm 2003./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng