Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1253/CP-QHQT
V/v hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực cơ yếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4999/BKH-KTĐN, ngày 18 tháng 8 năm 2003) và Ban Cơ yếu Chính phủ (công văn số 236/BCY ngày 28 tháng 5 năm 2003); theo đề nghị của phía Lào (công thư số 010/PBHT L-V ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Thoong-mi Phôm-vi-xay) về hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực cơ yếu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sử dụng 400 triệu đồng Việt Nam từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào năm 2003 để giúp ngành cơ yếu nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

2. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và phía Lào triển khai thực hiện khoản viện trợ nêu trên theo đúng thoả thuận với Bạn và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý tài chính và quản lý các dự án của hai nước.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng