Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1253/BBCVT-VT
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Các Sở Bưu Chính Viễn Thông

Để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là đợt kiểm tra diện rộng hoạt động của các đại lý Internet công cộng theo công văn số 1035/BBCVT-Ttra ngày 31/5/2006 của Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông xin kính chuyển các Sở Bưu chính Viễn thông một số thông tin liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước tính đến ngày 28/6/2006 như sau:

1. Danh sách và các thông tin liên quan của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đã được chính thức cung cấp dịch vụ;

2. Quy chế quản lý đại lý Internet và Hợp đồng mẫu của các doanh nghiệp đã báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông (VNPT và Viettel);

3. Về ngăn chặn các trang thông tin trên Internet (trang Web) do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấm truy cập: Hiện nay việc ngăn chặn các trang Web này được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 71/2004/QĐ/BCA (A11) ngày 29/1/2004 về ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam, theo đó các ISP, OSP, ICP và ISP dùng riêng phải xây dựng hệ thống bước tường lửa để ngăn chặn những thông tin bị cấm theo quy định của pháp luật. Tính đến thờ điểm hiện nay mới chỉ có Bộ công an (Tổng cục An ninh) đưa ra danh sách các trang thông tin bị cấm. Đề nghị các Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Công an tỉnh để cập nhật danh sách từ Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ sớm đưa danh sách nêu tại Điểm 1 và 2 nêu trên lên trang Web của Bộ và sẽ thường xuyên cập nhật thông tin lên đó. Đề nghị các Sở Bưu chính Viễn thông thường xuyên theo dõi trên trang Web của Bộ để cập nhật thông tin.

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
Lê Thị Ngọc Mơ