Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1248/CP-QHQT
V/v Dự án “Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ”

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Công an,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5196 BKH/KTĐN, ngày 26 tháng 8 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án “Trung tâm học liệu trường Đại học Cần Thơ”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận dự án “Trung tâm học liệu trường Đại học Cần Thơ” với tổng kinh phí là trong 114.793,5 triệu đồng Việt Nam do Trường Đại hộc quốc tế Việt - Australia (RMIT) viện trợ. Vốn đối ứng do trường Đại học Cần Thơ tự cân đối.

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng phê duyệt dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của trường Đại học Cần Thơ và đặc thù về phương thức thực hiện “Chìa khoá trao tay” của dự án./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm