Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1244/CP-CN
V/v nhận sớm máy bay B777 thứ 4 vào tháng 7 năm 2004

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Giao thông vận tải.
 - Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 1322/TT-TCTHK-KHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2003) về việc nhận sớm chiếc máy bay B777 thứ 4 vào tháng 7 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Phê duyệt điều chỉnh thời gian nhận máy bay thuộc Dự án mua 4 máy bay B777-200ER, cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhận sớm chiếc máy bay thứ 4 vào tháng 7/2004.

2) Cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam:

- Nhận khoản tín dụng 4,3 triệu USD của hãng Boeing là khoản trợ giúp cho việc mua 4 máy bay B777, liên quan trực tiếp đến việc nhận sớm máy bay nói trên.

- Ký điều chỉnh Hợp đồng mua 4 máy bay và làm thủ tục với các ngân hàng thương mại có liên quan về kế hoạch trả tiền mua máy bay phù hợp kế hoạch nhận sớm.

- Tiến hành sớm việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua 1 đến 2 máy bay B777 tầm xa, trong thời gian chờ đợi thực hiện dự án có thể thuê để khai thác sử dụng./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng