Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1241/CP-QHQT
V/v dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II (ADB3)

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 1838/BNN- XDCB ngày 16 tháng 7 năm 2003); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5053 BKH/QLĐT ngày 20 tháng 8 năm 2003), về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tư vấn Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II (ADB3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II (ADB3) như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các văn bản số: 1838/BNN-XDCB ngày 16 tháng 7 năm 2003; 1984/BNN-XDCB ngày 4 tháng 8 năm 2003 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5053 BKH/QLĐT ngày 20 tháng 8 năm 2003 với các nội dung chính như sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh giữa Luis Berger (Mỹ) và Karico (Hàn Quốc).

- Giá trúng thầu: 2.996.667,58 USD (kể cả dự phòng là 87.281,58 USD), chưa tính thuế.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 12 năm 2007.

- Loại hợp đồng: Không điều chỉnh giá (theo hướng dẫn của ADB).

2. Uỷ quyền Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần lưu ý các ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 5053 BKH/QLĐT ngày 20 tháng 8 năm 2003./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng