Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1230/CP-ĐMDN
V/v đẩy mạnh triển khaithực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

 

 

.

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Hội đồng quản trị Tổng công ty 91

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba của Ban chấp hành Trung ương đảng Khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tổng Công ty 91, có sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và trên cơ sở tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đã hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2005 và đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu. Khung pháp lý cho sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cơ bản đã được ban hành đủ. Đây là cơ sở pháp luật quan trọng để các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và thực hiện các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quản lý, xử lý nợ tồn đọng, lao động dôi dư. Trong thời gian tới, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có kết quả đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tổng Công ty nhà nước tập trung chỉ đạo một số việc trọng tâm sau:

a. Tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp; phổ biến công khai chương trình, kế hoạch này cho các cơ quan liên quan và doanh nghiệp.

b. Nghiêm chỉnh thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2005 đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh đề án đều phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, trừ 2 trường hợp sau:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng đã được phê duyệt cổ phần hoá, song không cổ phần hoá được thì được chuyển sang thực hiện một trong các biện pháp: giao, bán, khoán kinh doanh hoặc cho thuê;

- Đẩy mạnh hơn tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu so với tiến độ đã được phê duyệt.

c. Kiện toàn Ban Đổi mới doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương, tổng Công ty theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại công văn số 556/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 5 năm 2003.

d. Hàng tháng (trước ngày 30) báo cáo nhanh, hàng quý (trước ngày 30 tháng cuối quý) báo cáo đánh giá chi tiết việc thực hiện đề án gửi về Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của tổng Công ty và có phương án gắn kết với các doanh nghiệp nhà nước của địa phương.

3. Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành liên quan đến sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong giải quyết các vướng mắc cụ thể thuộc lĩnh vực mình quản lý. Trường hợp các văn bản hướng dẫn của ngành mình chưa đủ rõ thì cần kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

4. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đề án; kịp thời phát hiện những vướng mắc để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng