Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1229/BKHCN-TĐC
V/v NK lốp xe máy để làm mẫu SX

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cao su Đà Nẵng


Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn đề ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu 21 chiếc lốp xe máy các loại để làm mẫu sản xuất. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty Cao su Đà Nẵng không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng khi nhập khẩu đối với 21 chiếc lốp xe máy do Golden Tyre s.r.l cung cấp để làm mẫu sản xuất.

2. Công ty Cao su Đà Nẵng không được lưu thông trên thị trường các lốp xe máy nói trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải