Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1226/CP-CN
V/v bổ sung giá trị hợp đồng tư vấn (lần 3) dự án quốc lộ 5 sử dụng vốn vay JBIC

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Giao thông vận tải,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Xây dựng,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3006/GTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4888 BKH/QLĐT ngày 12 tháng 8 năm 2003) về việc bổ sung giá trị hợp đồng các gói tư vấn (lần 3) Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 5 sử dụng vốn vay của JBIC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc bổ sung giá trị hợp đồng tư vấn (lần 3) Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 5 sử dụng vốn vay JBIC do Liên danh Tư vấn Katahirra & Engineers International (Nhật Bản) + DCID (Mỹ) + TIPHACO (Việt Nam) với nội dung Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng