Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1224/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 3 dự án mở rộng cảng Tiên Sa -Đà Nẵng giai đoạn 1999 - 2004

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3284/GTVT-KHCN ngày 31 tháng 7 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 107 BKH/QLĐT ngày 3 tháng 9 năm 2003) về kết quả đấu thầu gói thầu số 3 (mua sắm thiết bị) Dự án mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng giai đoạn 199 - 2004 (vay vốn JBIC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 3 Dự án mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng giai đoạn 1999 - 2004 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn trên, với nội dung cụ thể như sau:

a/ Nhà trúng thầu: Itochu Corporation (Nhật Bản).

b/ Giá trúng thầu là: 878.354.800 Yên Nhật Bản + 13.844,897 triệu đồng (tương đương 126.906,727 triệu đồng theo tỷ giá 1 Yên = 128,72 đồng), trong đó:

+ Giá thiết bị: 878.354.800 Yên Nhật Bản + 7.032, 152 triệu đồng (tương đương 120.093,981 triệu đồng).

+ Thuế các loại (phí hải quan, thuế nhập khẩu, thế VAT) là 6.812,745 triệu đồng.

c/ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

d/ Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng