Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1214/TTg-NN
V/v bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (công văn số 3657/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007), ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3131/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 13 tháng 8 năm 2007) về bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2010 và sau năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung 6.356 ha đất vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Long An như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

Phần diện tích đề nghị tăng thêm sau năm 2010 sẽ được xét trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 của tỉnh Long An.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổng hợp bổ sung phần diện tích điều chỉnh tăng thêm vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Long An, trình Chính phủ xét duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, KG, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Thành 23.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải