Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1210/CP-KTTH
V/v sử dụng mô tô, xe máy công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7630/TC-QLCS ngày 26 tháng 7 năm 2003, về việc sử dụng mô tô, xe máy công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Để thực hiện tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1) Về nguyên tắc, việc trang bị mô tô, xe máy trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chỉ thực hiện cho các hoạt động có tính chất đặc thủ như: Kiểm lâm, các lực lượng vũ trang, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý thị trường, trung tâm khuyến nông, thanh tra giao thông...

Giao Bộ Tài chính thống nhất với từng Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương ban hành quy định cụ thể đối tượng được trang bị, sử dụng mô tô, xe máy công theo nguyên tắc trên, nhưng không nhất thiết Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nào cũng được trang bị mô tô, xe máy công.

2) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan tổ chức, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu công việc cụ thể, thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành Quy chế về trang bị, quản lý, sử dụng mô tô, xe máy công cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc có các hoạt động có tính chất đặc thù nêu trên theo nguyên tắc bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm, trong đó cần chú ý đến các hoạt động đặc thù tại các địa bàn: vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

3) Việc trang bị mô tô, xe máy cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp từ nguồn kinh phí các dự án, chương trình mục tiêu cần hết sức hạn chế và được quản lý theo đúng các quy định hiện hành.’

4) Định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quy chế về trang bị, quản lý, sử dụng mô tô, xe máy công đồng thời đề xuất biện pháp quản lý phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải