Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1203/CP-CN
V/v điều chỉnh giá trị hợp đồng 1 (đoạn Nội Bài - Bắc Ninh) dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
 Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Xây dựng,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 1421/GTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2003, số 2032/BGTVT-CGĐ ngày 14 tháng 5 năm 203 và số 3476 BGTVT-CGĐ ngày 12 tháng 8 năm 2003)) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3371 BKH/VPXT ngày 05 tháng 6 năm 2003) về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng 1 (đoạn Nội Bài - Bắc Ninh) dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việc điều chỉnh giá trị bổ sung hợp đồng đối với hạng mục đắp nền thuộc hợp đồng 1 (đoạn Nội Bài - Bắc Ninh) dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng thẩm định đơn giá thanh toán cho hạng mục đắp nền trên cơ sở quyết định điều chỉnh thiết kế nền đường của Bộ Giao thông vận tải.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán hạng mục nêu trên; tiếp thu ý kiến lưu ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuẩn xác lại toàn bộ giá trị cần bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời rút kinh nghiệm thực hiện giám sát đầu tư, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng