Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1202/CP-QHQT
V/v gia hạn HTKT do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5255 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 8 năm 2003 về việc gia hạn Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) TF 026489 thực hiện Dự án đầu tư “Năng lượng nông thôn I” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn Hỗ trợ kỹ thuật TF 026489 đến ngày 30 tháng 5 năm 2004 để Tổng công ty Điện lực Việt Nam hoàn tất các hoạt động của HTKT.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc gia hạn nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng