Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1195/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức phí Bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động và Thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 429/VPĐB-LĐ ngày 06/8/2007 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông báo việc Đài Loan công bố điều chỉnh mức phí Bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế và mức đóng thuế thu nhập đối với người nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Căn cứ nội dung công văn trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo việc chỉnh sửa lại nội dung công văn số 953/QLLĐNN-QLLĐ ngày 09/7/2007 theo quy định mới của Đài Loan và hướng dẫn bổ sung quy định khấu trừ thuế thu nhập như sau:

1 - Mức đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động (thay thế nội dung khoản 2 của công văn số 953/QLLĐNN-QLLĐ ngày 09/7/2007):

a/ Mức phí bảo hiểm y tế của người lao động được tính theo công thức sau:

Mức phí bảo hiểm y tế người lao động đóng hàng tháng = Mức lương cơ bản hưởng theo tháng x 4,55% x 30%

<4,55%> là: mức phí bảo hiểm y tế phải đóng theo quy định

<30%> là: phần mức phí bảo hiểm người được hưởng bảo hiểm y tế phải đóng (Theo quy định tại Đài Loan: Chủ sử dụng lao động đóng 60%, người lao động đóng 30% và chính phủ đóng 10%).

Ví dụ: Người lao động được hưởng mức lương cơ bản theo tháng là 17.280 NT$/tháng thì mức phí đóng bảo hiểm y tế là:

17.280 NT$/tháng x 4.55% x 30% = 236 NT$/tháng

b/ Mức phí bảo hiểm lao động của người lao động được tính theo công thức sau:

Mức phí bảo hiểm lao động người lao động đóng hàng tháng = Mức lương hưởng theo tháng x 5,5% x 20%

<5,5%> là: mức phí bảo hiểm lao động theo quy định

<20%> là: phần mức phí bảo hiểm người được hưởng bảo hiểm lao động phải đóng (Theo quy định tại Đài Loan thì: Chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động đóng 20% và chính phủ đóng 10%).

Ví dụ: Người lao động được hưởng mức lương theo tháng là 17.280 NT$/tháng thì mức đóng bảo hiểm lao động là:

17.280 NT$/tháng x 5.5% x 20% = 190 NT$/tháng

2- Mức đóng thuế thu nhập

Theo quy định của Đài Loan thì mức thuế thu nhập của người nước ngoài làm việc tại Đài Loan được căn cứ vào thời gian cư trú và tổng thu nhập của người đó tại Đài Loan, cụ thể được phân ra các giai đoạn cư trú và cách tính thuế thu nhập như sau:

a/ Đối với người lao động nước ngoài có thời gian cư trú tại Đài Loan không đủ 183 ngày/năm (không đủ sáu tháng), mức thuế thu nhập phải đóng = Tổng thu nhập/tháng x 20%.

Ví dụ: Trong trường hợp này, người lao động có mức thu nhập hàng tháng là 17.280 NT$/tháng, mức thuế thu nhập phải đóng là:

17.280 NT$/tháng x 20% = 3456 NT$/tháng.

b/ Đối với người lao động nước ngoài có thời gian cư trú tại Đài Loan trên 183 ngày/năm (trên sáu tháng), mức thuế thu nhập phải đóng được tính như sau:

Thuế thu nhập = (Tổng thu nhập - mức miễn thuế - mức khấu trừ tiêu chuẩn - mức khấu trừ tiền lương) x 6%.

Theo quy định hiện nay của phía Đài Loan thì:

- Mức miễn thuế là: 77.000 NT$/năm

- Mức khấu trừ tiêu chuẩn là: 46.000 NT$/năm

- Mức khấu trừ tiền lương là: 78.000 NT$/năm

Ví dụ: Trong trường hợp này, người lao động có mức thu nhập hàng tháng là 17.280 NT$/tháng, mức thuế thu nhập phải đóng là:

[(17.280 NT$/tháng x 12 tháng) – (77.000 NT$/năm – 46.000 NT$/năm – 78.000 NT$/năm)] x 6% = 381,6 NT$/năm (31,8 NT$/tháng).

c/ Người lao động năm trước thời gian cư trú tại Đài Loan trên 183 ngày, thì năm kế sau bất kể cư trú bao nhiêu ngày, mức thuế thu nhập được tính theo công thức tại điểm b khoản 2 nêu trên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các Công ty biết phối hợp với đối tác, thông báo và giải thích (nếu cần) cho người lao động về các nội dung trên; thống nhất với đối tác, chủ sử dụng và người lao động về phương thức tổ chức thực hiện (chỉnh sửa hợp đồng, bảng lương, bản cam kết…).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì đề nghị liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TCCB thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp xác nhận Bản Cam kết);
- Các Sở LĐTBXH tỉnh, TP (để phối hợp);
- Lãnh đạo Cục;
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh