Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1185/TTg-NN
V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng phần công trình đầu mối thủy lợi, hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1779/TTr-BNN-BXD ngày 3 tháng 7 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5424/BKH-KTNN ngày 31 tháng 7 năm 2007), Tài chính (công văn số 10428/BTC-ĐT ngày 6 tháng 8 năm 2007), Xây dựng (công văn số 1626/BXD-XL ngày 27 tháng 7 năm 2007) về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng phần công trình đầu mối thủy lợi, hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên; chỉ đạo việc rà soát, hoàn chỉnh lại các nội dung Dự án cần điều chỉnh, trong đó làm rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư các hạng mục và từng khoản mục tăng vốn, trên cơ sở đó chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng hợp phần công trình đầu mối thủy lợi hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự chịu trách nhiệm về nội dung phê duyệt, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý, thi công Dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

2. Về vốn đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã giao cho Bộ quản lý theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

3. Giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng, nghiệm thu đối với công trình hồ chứa nước Cửa Đạt theo chức năng và nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, ĐP, CN, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng