Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1168/TTg-QHQT
V/v gia hạn (lần 2) Hiệp định viện trợ ngành nước năm 2002 với Italia

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10860/BTC-TCĐN ngày 15 tháng 8 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn (lần 2) hiệu lực Hiệp định viện trợ của Chính phủ Italia cho ngành nước năm 2002 đến ngày 25 tháng 7 năm 2008.

2. Giao Bộ Tài chính ký Công hàm trao đổi việc gia hạn này với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, đồng thời đôn đốc, thúc đẩy các dự án thuộc Chương trình viện trợ ngành nước năm 2002 hoàn tất việc thực hiện trong thời hạn hiệu lực của Hiệp định.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc
  Vụ CN, Website CP, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm