Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1159/TCT- CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với lập báo cáo đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số cục thuế và đơn vị hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với công tác lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ cho hoạt động xây lắp và phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.16 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ 1/1/2004 đến 3/6/2007) quy định: ''Dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể sau đây:

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường”, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 2.16 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ 4/6/2007) quy định: ''Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, ..., lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi... '' áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3.14 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: ''Xây dựng, lắp đặt”, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Xây dựng 2003 quy định: ''Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình''.

Căn cứ quy định trên, thuế suất thuế GTGT đối với công tác lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ cho hoạt động xây lắp (trước đây là báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% đối với việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi phục vụ cho hoạt động khoa học và phát triển công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định;
- Vụ PC, Vụ ĐT;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương