Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11575/BTC-CST
V/v: thuế đối với quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài.

Hà Nội, ngày 29  tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Phú Lân.
(Số 7, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 14/CV-2007 ngày 10/08/2007 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Phú Lân (Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với quỹ đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán thì quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có mở tài Khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán, cụ thể như sau:

“- Đối với chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời Điểm chuyển nhượng.

- Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời Điểm nhận lãi”.

Như vậy, trường hợp công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Cayman Islands với Mục đích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ này mở tải Khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư chứng khoán này được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng