Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1156/TTg-CCHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16 tháng 11 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2005/NĐ-CP quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định còn chưa đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Để thực hiện tốt Nghị định này, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định.

2. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không tốt trách nhiệm phối hợp.

3. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những trường hợp bộ, ngành, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không tốt trách nhiệm phối hợp.

4. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại điều 27 của Nghị định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ TH, Người phát ngôn của TTg, TTTTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC(5).

THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng