Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1146/TTg-KTTH
V/v bảo lãnh của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 9082/BTC-TCĐN ngày 9 tháng 7 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5724/BKH-TCTT ngày 10 tháng 8 năm 2007); của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 8729/NHNN-QLNH ngày 8 tháng 8 năm 2007), về việc báo cáo tổng hợp tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ 10 năm qua, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đánh giá rủi ro từ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hạn mức vay thương mại và cấp bảo lãnh Chính phủ; đồng thời xác định các cân đối và dự phòng ngân sách nhà nước hàng năm về các nghĩa vụ nợ dự phòng báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét phê duyệt.

2. (Thiếu do lỗi kỹ thuật)

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu đề xuất chính sách chung về việc cấp bảo lãnh của chính phủ đối với các nghĩa vụ bao tiêu sản phẩm, thu nhập,... cho các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) để thực hiện thống nhất trong cả nước, tránh việc nhiều cơ quan khác nhau cấp bảo lãnh như hiện nay.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, bổ sung những vấn đề liên quan đến bảo lãnh ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài theo hướng giảm dần phạm vi và nội dung bảo lãnh của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP, các Vụ: QHQT, CN, DK, NN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng