Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11335/BTC-TCT
V/v Báo cáo sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 23  tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2, mục VII, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Hàng tháng thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu BC-26HĐ (theo mẫu đính kèm), chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau.”

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Vì vậy, để phù hợp với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế và thống nhất tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính tạm thời hướng dẫn thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn cho đến khi có hướng dẫn mới, thống nhất, thay thế nội dung này quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn như sau: các đơn vị sử dụng hóa đơn được nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các đơn vị sử dụng hóa đơn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, HT, CS).Thành

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung