Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11303/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Asahi Tec VN – CN TPHCM
54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1

 

Trả lời văn thư số 01/CV ngày 26.10.2007 của Công ty về thuế suất thuế GTGT; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn nhân sự cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, nếu đảm bảo đủ các hồ sơ, thủ tục sau:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Doanh nghiệp chế xuất.

- Thanh toán dịch vụ thực hiện qua Ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P. Ktra số 2
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn