Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11299/CT-PTTHT
V/v: trả lời chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG VINA
938 Quốc lộ 1 A – Phường Linh Trung – Thủ Đức – TP. HCM

 

Trả lời văn thư số 350/SAVINA/07 ngày 29/10/2007 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP. HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 3997/TCT-CS ngày 27/09/2007 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về ghi hóa đơn khoản chiết khấu.

Trường hợp Công ty có các khoản chiết khấu, giảm giá cho nhà phân phối thì thực hiện ghi hóa đơn đối với khoản chiết khấu như sau:

- Đối với chiết khấu thanh toán (do bên mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn) không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính Công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế TNDN theo quy định.

- Đối với chiết khấu thương mại do nhà phân phối đạt tổng doanh số mua nhất định theo quy chế nội bộ của Công ty (khoản tiền bên bán giảm cho bên mua do mua đạt doanh số nhất định theo quy chế nội bộ của bên bán) thì được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng khi phát sinh khoản chiết khấu. Trường hợp giá trị hàng hóa trên hóa đơn bán hàng nhỏ hơn khoản chiết khấu thì được điều chỉnh giảm ở hóa đơn mua hàng lần tiếp sau.

- Các trường hợp chiết khấu nhưng không thể hiện trên hóa đơn bán hàng thì không được coi là chiết khấu thương mại; các bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế TNDN theo quy định.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ (Cục thuế TP. Hồ Chí Minh) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P. KTT số 1
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn