Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11298/CT-TTHT
V/v: chính sách Thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty CP XNK. Nông sản và Thực Phẩm Sài Gòn
135 Pasteur Lầu 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời văn bản không số ngày 04/10/2007 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Trường hợp Công ty và Công ty TNHH XD-TM Quang Minh ký hợp đồng liên doanh tổ chức thu mua, chế biến các loại hàng nông sản để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, theo Hợp đồng liên doanh Công ty là đơn vị chịu trách nhiệm xuất hóa đơn, hạch toán xác định doanh thu, chi phí của liên doanh và chia lãi theo tỷ lệ vốn góp 50/50.

Căn cứ các phụ kiện số 01, 02 của Hợp đồng số 28 và bản quyết toán hợp đồng thì khoản chia tiền lãi góp vốn của hai bên không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, Công ty chia lợi nhuận sau khi đã kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và sử dụng chứng từ thu, chi, không sử dụng hóa đơn.

Theo hợp đồng liên doanh Công ty là đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý để thực hiện hợp đồng liên doanh. Do đó, trước khi chia lợi nhuận, lãi vốn góp, Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được xem xét hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P. KT số 3.
- Lưu: (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn