Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11297/CT-TTHT
V/v: chính sách Thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty CP Bao Bì Vafaco
139 Ưng Long, P 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời văn bản số 46/CV-VFP ngày 5/10/2007 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp túi xách cho khách hàng trong đó có tách riêng phần tiền trục ống đồng, theo thỏa thuận trị giá tiền trục ống đồng (15.400.000đ) phía Khách hàng phải in đủ số lượng 16.000kg sản phẩm sẽ được Công ty hoàn trả lại, thực tế khách hàng chỉ đặt được 3.222kg sản phẩm thì khoản tiền còn lại (tương đương sản phẩm chưa thực hiện) Công ty không hoàn trả cho khách hàng phải lập hóa đơn GTGT tính thuế theo thuế suất 10%.

Cục thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ) để được xem xét hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P. KT số 3.
- Lưu: (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn