Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1120/TTG-ĐMDN

V/v: thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 

 
 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2100/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 6 năm 2007) về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, cơ cấu lại hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, khi cổ phần hóa được áp dụng Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2007 và Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước để giải quyết chính sách cho lao động dôi dư.

2. Nguồn kinh phí được lấy từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, hướng dẫn thực hiện./.

 

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, VX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng