Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1119/TTg-CN
V/v đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 3462/UBND-QLĐT ngày 09 tháng 7 năm 2007), ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2946/BTNMT-TĐ ngày 30 tháng 7 năm 2007), Tài chính (công văn số 9961/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007), Xây dựng (công văn số 1602/BXD-QLN ngày 25 tháng 7 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5289/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2007) về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng;

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ định hướng biên chế theo từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và ý kiến các Bộ liên quan, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính thành phố theo quy định hiện hành;

3. Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các trụ sở hiện có phải được thực hiện công khai thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá, số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng (kể cả sử dụng đầu tư cho dự án Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng