Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11189/CT-TTHT
V/v: chính sách Thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

CN Công ty TNHH SX-XNK-DV-ĐT Việt Thái
173 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3

 

Trả lời văn thư số 01VTC-2007 ngày 21.9.2007 (Cục thuế nhận ngày 01.10.2007) và văn thư số 02/VTC-2007 ngày 28.10.2007 của Chi nhánh Công ty về chính sách thuế GTGT, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.23.i, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng;

Hàng hóa được Chi nhánh Công ty mua ở nước ngoài sau đó bán cho khách hàng ngoài cửa khẩu (hàng hóa không nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Chi nhánh Công ty khi bán hàng hóa ngoài cửa khẩu phải lập hóa đơn GTGT dòng thuế suất, tiền thuế không ghi gạch bỏ. Công ty phải kê khai doanh thu bán hàng để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Cục thuế TP trả lời để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, Chi nhánh Công ty liên hệ với Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) hoặc Chi cục Thuế quận 1 để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng Ktra số 3;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn