Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11185/CT-TTHT
V/v: Giải đáp chính sách Thuế

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư P.T.D
151-151 Bis Võ Thị Sáu, Q3

 

Trả lời văn bản ngày 15/10/2007 của Công ty về việc: Khấu hao Tài sản cố định. Cục thuế TP có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ phụ lục I khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý và sử dụng trích khấu khao TSCĐ thì đối với nhà cửa thuộc loại kiên cố, khung thời gian sử dụng để trích khấu hao: tối thiểu 25 năm, tối đa 50 năm.

Trường hợp Công ty muốn xác định thời gian sử dụng Tài sản cố định khác với khung thời gian quy định nêu trên, Công ty phải giải trình rõ các căn cứ để xác định thời gian sử dụng tài sản đó để Bộ Tài chính xem xét quyết định.

2/ Căn cứ điểm 1.2, mục III, phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về chi phí trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Tài sản cố định là nhà không thuộc loại tài sản được trích khấu hao nhanh.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (Cục thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 3;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn