Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1118/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu động cơ, khung, xe máy nguyên chiếc để NCSX và thử nghiệm

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số VSED-04-069 ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu động cơ, khung và xe máy nguyên chiếc để phục vụ Mục đích nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty VMEP không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ quy định tại quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với động cơ, khung và xe máy nguyên chiếc nhập khẩu để phục vụ Mục đích nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm. Số lượng hàng hoá nhập khẩu được thực hiện theo công văn số 0437/TM-ĐT ngày 05 tháng 2 năm 2004 của Bộ Thương mại.

2. Công ty VMEP không được đưa vào lưu thông trên thị trường và hàng hoá nhập khẩu nói trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải