Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11179/CT-TTHT
V/v Trả lời thắc mắc về thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH 1 thành viên TV đầu tư-TK XD
Số 201 Võ Thị Sáu, P.7, quận 3

 

Trả lời văn thư đề ngày 15.8.2007 của Công ty “về việc: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT”. Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thực hiện một phần công việc tư vấn quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ cho 1 nhà thầu nước ngoài thì khi hoàn thành, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính đủ thuế GTGT đầu ra với thuế suất 10%.

Việc kê khai, nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11.1.2005 của Bộ Tài chính, trong đó dù nhà thầu nước ngoài tự kê khai hay bên chủ đầu tư Việt Nam kê khai thay, dù giá trị hợp đồng ký giữa chủ đầu tư Việt Nam với nhà thầu nước ngoài là giá đã gồm thuế nhà thầu hay giá chưa có thuế nhà thầu thì chỉ ảnh hưởng đến cách xác định số thuế của nhà thầu nước ngoài, không có ảnh hưởng đến việc lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT của Công ty như đã nêu ở phần trên.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra Thuế số 3.
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn