Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1117/BKHCN-TĐC
V/v bổ sung nhãn hiệu xe lắp ráp

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

Theo đề nghị của quý Công ty tại công văn số VGDO-2004-005 ngày 5 tháng 02 năm 2004, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 675/BKHCN-TĐC ngày 01 tháng 4 năm 2004 xác nhận chất lượng linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy nhập khẩu để lắp ráp xe máy nhãn hiệu các loại.

Theo báo cáo của Công ty về việc bổ sung đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất lắp ráp xe máy Bonus 100 (VX1) và Angel X (VA6) từ các phụ tùng đã được xác nhận chất lượng tại công văn số 675/BKHCN-TĐC, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Bổ sung nhãn hiệu xe Bonus 100 (VX1) và Angel X (VA6) vào Mục “Nhãn hiệu xe” của bản Phụ lục Danh Mục phụ tùng do VMEP nhập khẩu thuộc Danh Mục phụ tùng phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam theo quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được kiểm tra chất lượng mẫu điển hình kèm theo công văn số 675/BKHCN-TĐC ngày 01 tháng 4 năm 2004.

2. Công văn này là phần không tách rời công văn số 675/BKHCN-TĐC ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải