Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1116/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy để lắp ráp phục vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số VSED-04-068 ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu Bonus 100, động cơ xe máy nhãn hiệu SYM phục vụ mục đích xuất khẩu. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy do Sanyang Industry Co., Ltd cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 0403-55VM/SY ngày 09 tháng 3 năm 2004 để lắp ráp xe máy nhãn hiệu Bonus 100 (ký hiệu VX1), động cơ nhãn hiệu SYM (ký hiệu VN7) để phục vụ mục đích xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xe máy nhãn hiệu Bonus 100 (ký hiệu VX1) và động cơ nhãn hiệu SYM (ký hiệu VN7) được lắp ráp từ linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy nói trên không được phép tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải