Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1114/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu lốp xe máy các loại

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số VSED-04-105 ngày 24 tháng 4 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu lốp xe máy các loại để sử dụng cho các loại xe Excel 150 (H5K), Attila (M9B) và Attila (M9T). Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Lốp xe máy các loại do Sanyang Industry Co., Ltd sản xuất và trực tiếp hoặc uỷ thác cung cấp cho Quý Công ty theo các hợp đồng số 0403-01 VM/SY, hợp đồng số 0403-02 VM/TW và hợp đồng số 0403-03 VM/PLS ngày 01 tháng 03 năm 2004, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh mục lốp xe máy các loại, mã số, tên nhà sản xuất, tên nhà xuất khẩu, nhãn hiệu xe được thống kê trong Phụ lục kèm theo có đóng dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty VMEP chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình sử dụng các loại lốp nhập khẩu nói trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để quý Công ty biết.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNGBùi Mạnh Hải

 


PHỤ LỤC DANH MỤC LỐP XE MÁY CÁC LOẠI DO CÔNG TY VMEP NHẬP KHẨU THUỘC DANH MỤC PHỤ TÙNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG

(kèm theo công văn số 114/BKHCN-TĐC ngày 17 tháng 5 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

STT

Mã phụ tùng

Tên phụ tùng

Tên nhà sản xuất

Tên nhà xuất khẩu

Nhãn hiệu xe (Model)

1

4270-H5K

Lốp sau xe máy

 

Sanyang

 

Plassen sanyang team world

Excel 150 (H5K)

2

4470A-H5K

Lốp trước xe máy

3

42710-H6A

Lốp xe máy

Attila (M9B)

4

42710-M9

Lốp xe máy

Attila (M9T)

Ghi chú:

1. Plassen: Plassen international limited

2. Sanyang: Sanyang industry Co., Ltd

3. Team world: team world industries corp